โครงสร้างการบริหารงาน

 

แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มงานบริหาร

ผู้อำนวยการโรงเรียน นายยรรยง  คงภาษี

รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางวรวรรณ สว่างบุญ

กรรมการสถานศึกษา

1. กลุ่มบริหารงานวิชาการ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสิรินาฎ  บาลลา  ครูชำนาญการพิเศษ

นางอัญชลี  สอนชา  ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวราตรี  ช่วงไชยยะ   ครูชำนาญการพิเศษ

นางมยุรี  หลาบมาลา   ครูชำนาญการพิเศษ

นางอนงค์  นาสมบัติ   ครูชำนาญการ

นายวิสิฐศักดิ์  อารีเอื้อ  ครูชำนาญการ

2. กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นายสรรเพชร  ดอนเงิน        ครูชำนาญการ


นางปราณี  ปรีดี   ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

 

นางกาวัน  ชาติแพงตา  ครูชำนาญการพิเศษ

นางพิศมัย นาสมใจ  ครูชำนาญการ

3. กลุ่มบริหารงานบุคคล

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางรำไพ  ศรีมงคล   ครูชำนาญการ

นางบุญสวย  ช่วงไชยยะ   ครูชำนาญการ

นายธวัชชัย  ช่วงไชยยะ   ครูชำนาญการ

นางสมหมาย   เกษลา  ครูชำนาญการพิเศษ

นางลาวรรณ  ภักดีสุวรรณ  ครูชำนาญการ

นายทองพูล  โพธิชัย  พนักงานบริการ

นายวิเชียร  โพนชัยแสง  พนักงานบริการ

4. กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางอรวรรณ  บัณฑิโต   ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางเพลินพิศ  เจริญไชย  ครูชำนาญการพิเศษ

นางจันทรัมพร  ผ่านสำแดง   ครูชำนาญการพิเศษ

นายกิตติภพ  ชาติแพงตา  ครูชำนาญการพิเศษ

นางปวีณินทร์  ฐานวิเศษ  ครูชำนาญการพิเศษ

นายวัชรินทร์  บัณฑิโต   ครูชำนาญการพิเศษ

นางยุพา  อัดโดดดร  ครูชำนาญการ

นางสาวเกียรติธิดา  ชาติแพงตา  เจ้าหน้าที่ธุรการชำนาญการ

 

คณะครูโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยใจจริง

ขอบคุณที่แวะเข้ามาเยี่ยมชม

Advertisements

%d bloggers like this: