ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง

1. ขุนไสยอุตมาลา(ทัศน์  ศรีบุญลือ)    ครูใหญ่     2449-2451

2.หม่อมหลวงช่วง      ครูใหญ่  2451-2456

3.นายย่ิอม  มีคุปะ     ครูใหญ่  2456-2459

4.นายจำปา  ไชยจำนงค์    ครูใหญ่  2459-2468

5.นายหนู  ชนะศึก       วุฒิการศึกษา  ป.ป.   ครูใหญ่     2  ต.ค. 2468-1 ต.ค. 2470

6.นายแก้ว  ทองเจริญ  วุฒิการศึกษา  ป.ป.  ครูใหญ่     18 ธ.ค. 2470-1 เม.ย. 2492

7.นายชื่น  โพธิแท่น  วุฒิการศึกษา   ป.ป.    ครูใหญ่     2 พ.ค. 2492-10 พ.ค. 2503

8.นายสิงห์  กล้าวิจารย์  วุฒิการศึกษา  พ.ม. ครูใหญ่      2 พ.ค. 2492-12 ก.ย. 2504

9.นายชื่น  โพธิแท่น   วุฒิการศึกษา  พ.ป.   ครูใหญ่      16 ก.ย. 2504-1 ส.ค. 2509

10.นายประชุม  ศิริบูรณ์ วุฒิการศึกษา พ.ป. ครูใหญ่      9 ก.ย. 2509-31 ต.ค. 2511

11.นายสันต์  บัณฑิโต  วุฒิการศึกษา  พ.ป.  ครูใหญ่      1 พ.ย. 2511-13 ม.ค. 2513

12.นายสุวัฒน์  แสงพรหม วุฒิการศึกษา  พ.ป. ครูใหญ่   16 ม.ค. 2513-30 ก.ย. 2520

13.นายพิชัย  วิทยบูรณ์  วุฒิการศึกษา  พ.ป.   ครูใหญ่    1 ก.พ. 2521- 30 ก.ค. 2521

14.นายพิชัย  วิทยบูรณ์  วุฒิการศึกษา  พ.ป. อาจารย์ใหญ่  1 ก.พ. 2521- 30 ก.ค. 2521

15.นายสันต์  บุระผากา  วุฒิการศึกษา ก.ศ.บ. อาจารย์ใหญ่   5 พ.ค. 2532-8 ธ.ค. 2533

16.นายสันต์  บุระผากา วุฒิการศึกษา  ก.ศ.บ. ผู้อำนวยการ   9 ธ.ค. 2533-27 ธ.ค. 2542

17.นางนกแก้ว ยุวพันธุ์ วุฒิการศึกษา  ก.ศ.บ. ผู้อำนวยการ 28 ม.ค. 2542-30 ก.ย. 2545

18.นายสันต์  บุระผากา วุฒิการศึกษา  ก.ศ.บ. ผู้อำนวยการ   1 ต.ค. 2545-30 ก.ย. 2551

นายยรรยง  คงภาษี วุฒิการศึกษา ก.ศ.บ. ผู้อำนวยการ                  ปัจจุบัน

นางวรวรรณ  สว่างบุญ วุฒิการศึกษา ก.ศ.ม. รองผู้อำนวยการ           ปัจจุบัน

ท่านผู้อำนวยการ และท่านรองผู้อำนวยที่ใจดีของพวกเราชาวพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง

Advertisements

%d bloggers like this: